Изборът детето Ви да се обучава по Монтесори метода трябва да бъде съзнателен и обоснован. Ние няма да Ви кажем, че това е най-добрият метод за обучение на деца, но можете да прочетте за ползите от Монтесори обучението, които могат да Ви помогнат да решите дали точно тази философия и метод желаете за обучението на Вашето дете.

Монтесори обучението е съсредоточено върху ключовите моменти в развитието и в центъра му стои детето. То е водещото в това как, кога и колко да научи.

Монтесори обучението благоприятства /насърчава социалните и академични умения и подкрепя екзекутивната функция (способността да се адаптираме към промените и сложните проблеми, планирането и организирането на стратегии за тяхното решаване, считани за индикатор да бъдещ успех в училище и в живота).

Ученето е чрез директна работа на ръцете с обучителните материали, което подпомага индивидуалния напредък и развитие на всяко дете.

Повечето умения необходими в 21 век, които се изискват от работодателите, се развиват още е ранна детска възраст в Монтесори среда на обучение. Това е така не защото педагози и специалисти правят чудеса и децата учат уроци и пишат домашни през цялото време, а защото Монтесори обучението следва естественото развитие на всяко дете.

Децата в Монтесори:

 • учат със свое собствено темпо;
 • научават се да бъдат независими и самостоятелни;
 • развиват положителни социални взаимоотношения;
 • имат по-развито чувство за справедливост и честност, отколкото децата в традиционните училища;
 • развиват любопитство към учене и откривателство през целия живот;
 • по естествен начин се научават на самодисциплина;
 • могат да мислят критично и да решават сложни проблеми в бъдеще;
 • са директи, но любезни;
 • са способни да планират и да се самоуправляват;
 • са по-добре подготвени за четене и математика в училище;
 • пишат по-творчески есета;
 • по-често избират позитивни и отстояващи позицията им отговори;
 • развиват чувство за принадлежност към общността;
 • са адаптивни и инициативни;
 • умеят да работят самостоятелно и в екип