Заповед за комисия Програма на ФЗ "Училищно мляко" и програма "Училищен плод"

З А П О В Е Д

№ 31 / 04.07.2019 г.

 

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” (Наредбата), в качеството си на директор на учебното заведение и за включване в предоставянето на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” в представляваното от мен учебно заведение,

 

НАРЕЖДАМ

 

следния състав и задължения:

а/ Маринела Светлозарова Протич – Зам. директор;

б/ Петя Ст. Димитрова – Мед. сестра;

в/ Жармена Тенева - Учител;

 

Комисията в срок до 10 работни дни след изтичане срока за набиране на предложения за заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да:

- разгледа постъпилите предложения и извърши избор на заявител

съобразно изискванията на Наредбата.

- да изготви и ми представи писмено мотивирано предложение за избор на

заявители по всяка от схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод“, при

спазване на изискванията на Наредбата.

 

Настоящата Заповед влиза в сила от деня на издаването й.

Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе срещу подпис до знанието на посочените

в нея служители за сведение и изпълнение.

 

Дата:  04.07.2019                                                                Директор: …………………

/ Диана Манова/

Върни към всички