Заповед програма ФЗ "Училищно мляко" и "Училищен плод"

З А П О В Е Д

№ 30 / 04.07.2019 г.

 

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на

схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в

учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, в

качеството си на директор на учебното заведение и за включване в

предоставянето на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по Схема

„Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” в представляваното от мен учебно

заведение,

 

ОБЯВЯВАМ

 

продуктите по посочените схеми за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

Предложения по процедурата могат да бъдат подавани от заявители по чл.13, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”(Наредбата) и които отговарят на условията, посочени в обявлението за процедурата.

2021-2022 г. /3 учебни години/;

- по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки;

- по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

 

Забележка: Съгл. чл. 4, ал. 4, т. 9 от Наредбата, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

На основание чл. 13б от Наредбата, на интернет страницата на учебното заведение да бъде публикувано обявлението за провеждане на процедура за набиране на предложения незабавно след издаване на настоящата заповед.

 

Дата: 04.07.2019г.                                                               Директор: Диана Манова

/ София/                                                                                            /……………………./

Върни към всички