Заповед на осн. чл. 13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

З А П О В Е Д

№ 34 / 22.07.2019 г.

 

 

 

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № 31/04.07.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен

избор на заявител по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”,

О П Р Е Д Е Л Я М

По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ЧДГ „Детска къща Монтесори“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

Заявител по Схема „Училищен плод“ –

ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 23 бр.;

Заявител по Схема „Училищно мляко“ – ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъдепубликувана на интернет страницата на учебното заведение.

 

На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

Дата: 22.07.2019                                                                                           Директор: …………………

/Диана Манова/

 

Върни към всички