Традиционната образователна система представя обучението само като отношение между двама участници – педагогът (обучаващият) и ученикът (детето). Д-р Монтесори, от друга страна, разглежда обучението като триъгълник, където освен обучаващият и детето много важна роля е отделена и на подготвената среда. Подготвена е средата, която осигурява на детето възможност да се развива и „работи”. Средата е подредена, привлекателна, опростена и красива. Тя предлага „ключове” и сетивно изучаване на заобикалящия детето свят чрез активности, които са съобразени със сетивните периоди; богата устна и писмена реч като езикът се развива на базата на опита от конкретно към абстрактно; индивидуални и групови презентации, упражнения от практическия живот. Учебната среда е подготвена така, че да насърчава самостоятелност, развитие на волята и концентрацията. Тя съответства на нуждите на детето в този етап от неговото развитие, а именно наклонности, незъзнателни сили, сетивни периоди, процес на адаптация, развитие на волята. Средата също трябва да защитава свободата и правото на избор. Смесената по възраст група е много важна характеристика на Монтесори учебната среда. Средата не е състезателна- децата си сътрудничат и си помагат, което е необходимо качество в нашия живот. Външата среда също има важна роля. Необходим е красив двор за занимания на открито, където децата да създават собствена зеленчукова и цветна градина. Подготвената среда води до функционална самостоятелност и придобиване на практически, академични и социални умения. Децата стават уверени в себе си, изграждат самоуважение, базирано на знания.

В Монтесори средата много важна е свободата. Децата имат свободата:

а. да избират къде, за колко време и с кой материал да работят

б. да повтарят работата с един материал

в. да се движат

г. да общуват

На различните видове свобода обаче съответстват определени ограничения:

а. детето може да избира и работи само с материали, които са били преподадени и при условие, че ги използва по предназначение;

б. продължителността на една активност се ограничава в рамките на тричасовия работен цикъл; някои активности се използват само в определени зони на стаята, напр. упражненията от практическия живот се извършват в зоната с пода от теракот, а не на паркета;

в. ако детето злоупотребява с материалите и се преструва, че работи с тях, то не би могло да стигне до следващото ниво.

г. общува се на нисък, а не на висок глас

Резултати на подготвената среда са любовта към ученето, стабилната академична основа и способността да се завършва започнатото. Децата се превръщат в оживени наблюдатели и желаещи да поемат риск, защото не се страхуват, че ще направят грешка. Те обичат и ценят природата, другите култури, a сетивата им са усъвършенствани.